Van drukpers tot cryptomunt: ode aan de decentralisatie


Door de eeuwen heen veranderde de samenleving op basis van technologische revoluties. Conservatieve machthebbers kwamen ten val en het brede publiek kreeg weer meer speelruimte. Een slinger die steeds heen en weer beweegt van centralisatie naar decentralisatie. Een menselijke samenleving heeft nood aan samenwerking in groep en een redelijke vorm van zeggenschap. We streven tezamen naar een gelukkig leven voor elke burger.

Kennis en inzicht

Dankzij de boekdrukkunst werd kennis en inzicht beschikbaar voor zowat elk individu. Dit zorgde voor studiemogelijkheden en meer zelfbeslissing. Zo konden mensen hun leven in eigen handen nemen. Bovendien maakte dit ook mogelijk om zaken verder te bestuderen. De ene onderzoeker volgde de geschriften en notities van een voorgaande onderzoeker, zo kwam voortschrijdend inzicht tot stand. Dat zorgde onder andere voor politieke, economische als gezondheidsrevoluties.   De eeuwen voor de boekdrukkunst werden niet voor niets de “Dark Ages” genoemd. Kennis en informatie bleven beperkt tot selecte kringen geleerden. De meerderheid van de mensen bleef analfabeet en diende te vertrouwen op het eigen, beperkte geheugen. Kennisoverdracht gebeurde toen mondeling en vervaagde of werd onnauwkeurig al na 2 of 3 generaties. Vandaag zien we de resultaten van de boekdrukkunst in ons vermogen om naar te reizen in de ruimte alsook steeds ons leven te verlengen en gezonder te leven.

Stoom en massaproductie

Dankzij de uitvinding van handige machines, zoals voorzieningen op stoom en later elektriciteit, konden steeds meer mensen een comfortabel leven leiden. Hulpmiddelen werden massaal geproduceerd en kwamen ter beschikking van iedereen. Bovendien werden de arbeidsomstandigheden minder erbarmelijk en stegen de lonen hoewel het aantal werkuren daalde. Werknemers kregen meer tijd om andere zaken te doen. De opkomst van elektriciteit zorgde er bovendien voor dat de standaard dagindeling veranderde en er ook avondactiviteiten tot stand kwamen.

Van Radio, TV tot telefonie en internet:

Contact met anderen zorgde voor een versnelling van kennisdeling en opende de weg naar andere culturele inzichten. Zo kwam er een snellere vorm van internationale handel tot stand. Succesvolle procedures, producten, diensten en samenwerkingsvormen konden zo sneller gedeeld worden tussen afgelegen samenlevingen. Reizen werd gemakkelijker en mensen hielden contact op lange afstand. De communicatie-revolutie zorgde voor een efficiëntere inrichting van de samenleving, het leven ging een pak sneller. De wereld werd een dorp in de 20ste eeuw.

Van Bitcoin tot web3.0: data decentraliseren

Ook vandaag zien we een nieuwe technologische revolutie. Steden en dorpen worden voorzien van sensoren opdat overheden en bedrijven slim kunnen werken. Beslissingen worden gemaakt op basis van massale dataverzameling. Echter is privacy en dataveiligheid een heikel punt, elke burger dient zeggenschap over de eigen data te bewaren. Onderzoek en innovatie leidt tot de digitalisering van traditioneel papieren sectoren en dit op een veilige alsook privacy vriendelijke manier gedigitaliseerd, daarbij komt blockchain technologie te pas. Het grootste deel van het internet wordt momenteel vormgegeven door een select clubje aan grote spelers. Komende jaren zal er een slingerbeweging plaatsvinden, met veel meer focus op decentralisatie, ook wel het web3.0 genoemd. Dit zag je reeds met de komst van Bitcoin in 2013, maar ook anno 2022 blijft diens populariteit stijgen, met andere blockchain technologieën in het kielzog. Lees hier de verwachtingen voor de Bitcoin in 2022. Het Nederlandse platform AnyCoin biedt tevens inzicht in vele andere blockchain tokens en beloftevolle trends voor 2022.